ผลงาน

ที่ ชื่อกิจกรรม รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่จัด
1 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ม.4 – ม.6
ปีการศึกษา 2556
เหรียญทอง ระดับประเทศ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63
สพฐ.
2 ครูที่ปรึกษาการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 รอบชิงชนะเลิศ ประจำปี 2557 เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่ชาติ (NECTEC)
3 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ม.4 – ม.6 ปีการศึกษา 2556 เหรียญทองรองชนะเลิศ
อันดับ 2 ระดับภาค
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63
ที่จังหวัดนครพนม
4 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น
ม.4 – ม.6 ปีการศึกษา 2556
เหรียญทอง ระดับภาค งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63
ที่จังหวัดนครพนม
5 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ม.1 – ม.3 ปีการศึกษา 2556 เหรียญเงิน ระดับภาค งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63
ที่จังหวัดนครพนม
6 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับ ไม่กำหนดช่วงชั้น ปีการศึกษา 2556 เหรียญทอง ระดับภาค งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63
ที่จังหวัดนครพนม
7 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ม.4 – ม.6 ปีการศึกษา 2556 เหรียญทองชนะเลิศ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63
สพม.เขต 25
8 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ม.1 – ม.3 ปีการศึกษา 2556 เหรียญทองชนะเลิศ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63
สพม.เขต 25
9 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ระดับชั้น ม.1 – ม.3 ปีการศึกษา 2556 เหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ 1
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63
สพม.เขต 25
10 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ระดับชั้น ม.4 – ม.6
ปีการศึกษา 2556
เหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63
สพม.เขต 25
11 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับ ม.4 – ม.6 ปีการศึกษา 2556 เหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ 2
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63
สพม.เขต 25
12 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น
ม.4 – ม.6 ปีการศึกษา 2556
เหรียญทองชนะเลิศ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63
สพม.เขต 25
13 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับ ไม่กำหนดช่วงชั้น ปีการศึกษา 2556 เหรียญทองชนะเลิศ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63
สพม.เขต 25
14 ได้รับการคัดเลือกเป็นครูผู้นำด้านเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอน ระดับภูมิภาค Thailand Innovative Teachers Leadership Award ในงานวิชาการระดับประเทศ “Partners in Leaning Thailand Forum 2013”
เกียรติบัตร บริษัทไมโครซอฟต์ประเทศไทย , สพฐ
15 ได้รับรางวัล Thailand Social Media Award 2013 ระดับประเทศ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โล่เกียรติยศและเงินรางวัล 3,000 บาท สพฐ.
16 ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี เกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ คุรุสภา
17 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง
การผลิตสื่อนำเสนอการรณรงค์การแก้ปัญหาและการพัฒนาสังคม
เกียรติบัตร โรงเรียนมาตรฐานสากล
สำนักมัธยมศึกษาตอนปลาย
18 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนการแข่งขันเกมคอมพิวเตอร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง สพท.ขอนแก่น เขต 5
19 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนการแข่งขันเทคนิคการสร้างภาพยนตร์ ม.1 – 6 เหรียญทอง อันดับ 3 สพท.ขอนแก่น เขต 5
20 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนการแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยแอนิเมชั่น (2D) Animation ม.1 – 6

 

เหรียญทอง อันดับ 1 สพท.ขอนแก่น เขต 5
21 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ม.1 – 6
เหรียญทอง อันดับ 1 สพท.ขอนแก่น เขต 5
22 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนการแข่งขันการสร้าง Webpage ด้วยโปรแกรม Web editor
ม.1 – 3
เหรียญทอง อันดับ 3 สพท.ขอนแก่น เขต 5
23 ครูผู้ควบคุมทีมการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
(27 ธ.ค.2554)
เหรียญเงิน สพม.เขต 25
24 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนการแข่งขัน กิจกรรมอัจฉริยภาพไอทีคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา 1 – 6 (30 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2554) เหรียญเงิน สพม.เขต 25
25 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนการแข่งขันกิจกรรมการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ระดับชั้นมัธยมศึกษา 1 – 6
(30 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2554)
เหรียญทอง สพม.เขต 25
26 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนการแข่งขันกิจกรรมเทคนิคการสร้างภาพยนตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
1 – 6 (30 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2554)
เหรียญเงิน สพม.เขต 25
27 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน กิจกรรมการสร้าง Webpage ประเภท CMS ระดับชั้นมัธยมศึกษา1 – 6 (30 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2554) เหรียญทองแดง สพม.เขต 25
28 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนการแข่งขันกิจกรรมการสร้างเว็บเพจ ประเภท CMS (24 – 26 ธ.ค. 2553) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เหรียญทอง ระดับภาค สพฐ.
29 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนการแข่งขันกิจกรรมการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1-6 (24 – 26 ธ.ค. 2553) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เหรียญเงิน ระดับภาค สพฐ.
30 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนการแข่งขันกิจกรรมการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (24 – 26 ธ.ค. 2553) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เหรียญเงิน ระดับภาค สพฐ.

 

  1. นางสาวชุดาพร ก้อมมังกร ชั้น ม.6/3 เลขที่ 23

    โอ้โห !!!!!

    ถูกใจ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: