เครือข่ายการเรียนรู้สังคมออนไลน์

การจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ PLC
กิจกรรมที่ 1 การตั้งคำถาม
กิจกรรมที่ 2 การสืบค้นความรู้
กิจกรรมที่ 3 การสรุปองค์ความรู้
กิจกรรมที่ 4 การนำเสนอผลงาน
กิจกรรมที่ 5 การเผยแพร่ความรู้

Advertisement
%d bloggers like this: