บทบาทและความสำคัญของสื่อการเรียนการสอน

1. ความสำคัญของสื่อกับกระบวนการเรียนการสอน

คำว่า  สื่อ (Media) โดยทั่วไป  หมายถึง  ตัวกลางหรือระหว่าง (Between)  ซึ่งในที่นี้ถ้าหมายถึงการสื่อสารแล้ว  สื่อจะหมายถึงสื่อต่าง ๆ ที่เป็นการแนะนำความรู้หรือสารสนเทศ (Information) ระหว่างผู้สื่อกับผู้รับ  เช่น  ภาพยนตร์  วิทยุ  โทรทัศน์  รูปภาพ  วัสดุฉาย  สิ่งพิมพ์และอื่น ๆ  สิ่งเหล่านี้  ก็คือ  สื่อที่ใช้ในการสื่อสาร  แต่เมื่อนำสิ่งเหล่านี้มาใช้ในการเรียนการสอนแล้ว  เราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่า  สื่อการเรียนการสอน  ด้วยเหตุนี้  สื่อการเรียนการสอนจึงมีหน้าที่เป็นพาหนะนำความรู้ไปสู่ผู้เรียนในขณะที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  คำว่า  สื่อการสอน  ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า  Instructional  Media  จึงแยกคำว่าสื่อการสอนออกเป็น  2  คำ  คือ  สื่อ(Medium เป็นเอกพจน์ Media  เป็นพหุพจน์)  กับคำว่าการสอน (Instruction) สื่อ(Medium,pl. Media) เป็นคำที่มาจากภาษาลาตินว่า “ Medium” แปลว่าระหว่าง  between  หมายถึง  สิ่งใดก็ตามที่บรรจุข้อมูลเพื่อให้ผู้ส่งและผู้รับ  สามารถสื่อสารกันได้ตรงตามวัตถุประสงค์  สื่อที่นิยมใช้ประกอบการเรียนการสอน  เช่น  สไลด์  วิทยุ  โทรทัศน์  วิดีโอ  แผนภูมิ  ภาพนิ่ง  เครื่องฉายข้ามศีรษะ (Over  head) ซึ่งจะกล่าวถึงคุณประโยชน์  วิธีการใช้  ข้อดี  ข้อเสีย  และวิธีเก็บรักษาสื่อเหล่านี้ในรายละเอียดต่อไป

2. ความสำคัญของสื่อการเรียนการสอน

สื่อการสอนแต่ละชนิดนั้นมีคุณค่าต่อการเรียนการสอนเป็นอย่างยิ่งผู้สอนสามารถที่จะเอาสื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนได้ทุกระดับชั้น  ตั้งแต่การศึกษาระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับปฐมวัยนั้น  การใช้สื่อการเรียนการสอนกับวัยเด็กยิ่งมีความจำเป็นและมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นวัยแรกเริ่มแห่งการพัฒนาการในทุก ๆ ด้าน  ซึ่งได้กล่าวถึงประโยชน์และความสำคัญของสื่อการเรียนการสอนไว้ดังนี้

 1. ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้มากและจดจำได้นาน
 2. ช่วยให้ผู้เรียนสนใจและมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในกระบวนการเรียนการสอน
 3. ช่วยส่งเสริมการคิดเป็นและการแก้ปัญหาใจกระบวนการเรียนของผู้เรียน
 4. ช่วยอธิบายสิ่งที่ยากสลับซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่าย
 5. ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของเอกลักษณ์บุคคลไม่ว่าจะเป็นเด็กเก่งหรือเด็กเรียนช้า
 6. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสอนโดยประหยัดเวลาและแรงงาน
 7. ทำให้ครูสามารถปับเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนการสอนได้หลายรูปแบบ
 8. ช่วยเพิ่มประสบการณ์ของผู้เรียนให้กว้างขวางมากขึ้น
 9. ช่วยแก้ปัญหาข้อจำกัดในการเรียนการสอนบางประการ อาทิ  เช่น
  • ทำสิ่งที่ซับซ้อนให้ง่ายขึ้น
  • ทำสิ่งเคลื่อนไหวเร็วให้ช้าลง
  • ทำสิ่งเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงช้าให้เร็วขึ้น
  • ทำสิ่งที่ใหญ่ให้ย่อขนาดลง
  • ทำสิ่งที่เล็กมากให้ขยายใหญ่ขึ้น
  • นำอดีตมาศึกษาได้
  • ทำสิ่งที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรม
  • นำสิ่งที่อยู่ใกล้หรือลี้ลับมาศึกษาได้
 10. ช่วยให้นักเรียนเรียนสำเร็จเร็วขึ้นและสอบได้คะแนนมากขึ้น
 11. ช่วยให้ความหมายของศัพท์เพิ่มขึ้น
 12. พัฒนาความคิดได้ต่อเนื่อง เช่น  ภาพยนตร์
 13. ถ้าใช้สื่อการสอนอย่างสม่ำเสมอจะสามารถเปลี่ยนความคิด ทัศนคติทั้งยังช่วยสร้างทัศนคติให้มั่นคงได้
 14. ช่วยให้ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์

About pwwk2009

teacher

Posted on มิถุนายน 27, 2013, in หน่วยการเรียนรู้ที่ 1. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: