แนวทางการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรู้

แนวทางการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรู้
      ในการผลิตสื่อการศึกษาเพื่อใช้ในการดำเนินการจัดการศึกษาในสถานศึกษาขึ้นใช้ เองโดยครูผู้สอนนั้น นับเป็นปัจจัยสำคัญ เพราะครู ผู้สอนจะเป็นผู้ที่สามารถวิเคราะห์ถึงความยากง่าย ความเหมาะสมต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน แต่การที่จะผลิตสื่อ ให้มีประสิทธิภาพ ต่อการเรียนรู้นั้นจะต้องมีกระบวนการผลิตที่มีขั้นตอนและมีระบบ เพื่อให้สื่อที่ผลิตนั้นมีคุณค่าต่อการศึกษาสูงสุด ดังนั้นครูผู้สอนจึงควรพิจารณาปัจจัยเพื่อการผลิตและพัฒนาสื่อดังต่อไปนี้
ปัจจัยทางด้านเนื้อหา
   1. สาระเนื้อหามีความซับซ้อน ผู้เรียนมีความเข้าใจแตกต่างกัน
   2. สาระเนื้อหาไม่สามารถอธิบายให้เกิดรูปธรรมได้
   3. สาระเนื้อหาวิชานั้นมีขั้นตอน มีกระบวนการที่ใช้เวลานาน
   4. สาระเนื้อหาวิชานั้นมีขั้นตอน มีกระบวนการที่ใช้เวลารวดเร็วเกินไป
   5. สาระเนื้อหาวิชานั้นต้องสอดคล้องกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของบทเรียนที่ผู้เรียนเมื่อเรียนรู้แล้ว มีความสามารถอะไรบ้าง
ปัจจัยทางด้านการผลิต
   1. เลือกประเภทหรือรูปแบบของสื่อที่จะผลิต : อาทิ ชุดการสอน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิดีทัศน์
   2. ความพร้อมด้านสาระเนื้อหา
   3. ความพร้อมด้านเครื่องมือ และเทคโนโลยี
   4. ความพร้อมด้านผู้ผลิต/พัฒนา : อาทิ ผู้เชี่ยวชาญเนื้อหา ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ นักวัดผล ช่างเทคนิค
   5. ความ พร้อมด้านแผนการผลิต : ความเหมาะสมต่อวัยของการเรียนรู้ ลำดับขั้นตอนการสร้าง กระบวนการถ่ายทอดเนื้อหา การตรึงพฤติกรรม กิจกรรมการเรียนรู้
   6. ความพร้อมด้านงบประมาณ
ปัจจัยด้านการนำไปใช้งาน
   1. ความพร้อมของเครื่องมือ และเทคโนโลยีในการเรียนรู้
อุปกรณ์ เครื่องมือที่นำมาใช้ประกอบการเรียนรู้
   2. ความพร้อมของสภาพแวดล้อม
เสียง แสง
   3. ความพร้อมของผู้เรียนและครูผู้สอน
ปัจจัยทางด้านการเรียนรู้
   1. ลักษณะเฉพาะการเรียนรู้ของตัวสื่อ เรียนรู้ด้วยตนเอง หรือควบคุมพฤติกรรม/ลำดับเนื้อหาโดยครูผู้สอน
   2. วิธีการใช้งาน ความยากง่าย การใช้ประกอบกับเครื่องมือหรืออุปกรณ์อื่นของการใช้สื่อ
   3. กระบวนการเรียนรู้ การเข้าถึงและการถ่ายทอดเนื้อหา
   4. การซึมซับความรู้
   5. การตรึงพฤติกรรมต่อการเรียนรู้
     นอกจากนี้ ครูผู้สอนควรจะได้ประเมินการใช้สื่อประกอบการเรียนรู้ว่า มีข้อบกพร่อง หรือส่วนใดที่ควรปรับปรุงแก้ไข เพื่อใจได้ดำเนินการวางแผนการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป

About pwwk2009

teacher

Posted on กรกฎาคม 10, 2014, in หน่วยการเรียนรู้ที่ 1. Bookmark the permalink. 75 ความเห็น.

 1. นางสาว เกศรินทร์ ศรีตัน เลขที่ 45 ม.6/5 ค่ะ

  เนื้อหาเข้าใจ ดีมากเลยค่ะ

  ถูกใจ

 2. นางสาว น้ำฟ้า เพียเเก้ว เลขที่ 13 ม.6/5 ค่ะ

  เนื้อหาละเอียดมากคะ

  ถูกใจ

 3. นางสาว จุฑาทิพย์ บุญมี เลขที่ 28 ม.6/5 ค่ะ

  เนื้อหาสรุปได้ละเอียดมากคะ

  ถูกใจ

 4. นางสาว อรนุช ชัยกัณหา ชั้นม.6/4 เลขที่ 29

  เนื้อหาเข้าใจดีมากๆๆค่ะ อิอิ

  ถูกใจ

 5. นางสาว ณัฏฐ์นรี ธรรมประกอบ ม.6/4 เลขที่ 48

  เนื้อหา สรุปได้ สั้น กระชับ ได้ใจความ และสามารถเข้าใจได้ง่ายค่ะ

  ถูกใจ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: