ความหมายของบทเรียนสำเร็จรูป

ความหมาย

บทเรียนสำเร็จรูป หมายถึง บทเรียนที่ผู้สอนจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียน รู้ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ในแต่ละสาระการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในแต่ละบทเรียน โดยเริ่มจากเนื้อหาสาระที่ง่าย ๆ ไปสู่เนื้อหาที่ยากขึ้นไปตามลำดับ เป็นบทเรียนที่สร้างขึ้นโดยกำหนดวัตถุประสงค์ เนื้อหา วิธีการ และสื่อการเรียนการสอนไว้ล่วงหน้า ผู้เรียนสามารถศึกษา ค้นคว้า และประเมินผลการเรียนด้วยตนเองตามขั้นตอนที่กำหนดไว้

จุดมุ่งหมายของบทเรียนสำเร็จรูป
1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเต็มความสามารถ โดยครูคอยให้คำแนะนำช่วยเหลือเมื่อผู้เรียนมีปัญหา
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ไปตามลำดับขั้น จากง่ายไปหายาก
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประเมินตนเอง และทราบถึงพัฒนาการในการเรียนรู้ของตนเอง
4. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจ เมื่อประสบความสำเร็จในการเรียนรู้

ลักษณะของบทเรียนสำเร็จรูป

ลักษณะสำคัญของบทเรียนสำเร็จรูป คือ การออกแบบการบรรจุเนื้อหาและสาระการเรียนรู้ออกเป็น กรอบ (Frame) ซึ่งเนื้อหาและสาระการเรียนรู้ดังกล่าวนั้นจะนำมาจัดทำเป็นหน่วยการเรียนรู้ ย่อย ๆ แล้วบรรจุเนื้อหาสาระการเรียนรู้หน่วยย่อย ๆ ดังกล่าวลงไปในกรอบแต่ละกรอบให้มีความสัมพันธ์และเรียงลำดับเนื้อหาจากง่าย ไปยาก  กรอบสาระการเรียนรู้ (Frame) ในแต่ละกรอบของบทเรียนสำเร็จรูปประกอบด้วย
1. การอธิบายเนื้อหา
2. แบบประเมินผลก่อนเรียน
3. เนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้
4. คำถาม
5. เฉลยคำตอบ
6. แบบประเมินผลหลังเรียน

About pwwk2009

teacher

Posted on กรกฎาคม 28, 2014, in หน่วยการเรียนรู้ที่ 1. Bookmark the permalink. 98 ความเห็น.

 1. นางสาวศิลาพร วงศ์เจริญ ม.6/5 เลขที่ 15

  มีสาระ และความรู้ให้ศึกษามากมายเลยค่ะ

  ถูกใจ

 2. นางสาว จรินพร ดอนเป๊ะ ชั้น ม.6/5 เลขที่27

  เรียนแล้วได้รับความรู้และเนื้อหาครูสอนดีมากค่ะ

  ถูกใจ

 3. น.ส. พรพรรณ พระตลับ ม.6/5 เลขที่ 33

  ดีงาม ค่ะ

  ถูกใจ

 4. น.ส. นิสาชล เหลาสีคู ม.6/4 เลขที่ 44

  เนื้อหากระชับ เข้าใจง่าย และเรียนรู้เรื่องมากค่ะ

  ถูกใจ

 5. นางสาวพรทิพา พลชัย ม.6/4 เลขที่18

  เรียนรุ้เรื่อง เข้าใจง่าย มากค่ะ

  ถูกใจ

 6. นางสาวสโรชา บุตรทอง ชั้น ม.6/4 เลขที่ 23

  เนื้อหากระชับ เข้าใจง่าย และเรียนรู้เรื่องมากค่ะ

  ถูกใจ

 7. บทเรียนสำเร็จรูป ต้องทำแผนการสอนหรือไม่

  ถูกใจ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: