ความหมายของบทเรียนสำเร็จรูป

ความหมาย

บทเรียนสำเร็จรูป หมายถึง บทเรียนที่ผู้สอนจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียน รู้ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ในแต่ละสาระการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในแต่ละบทเรียน โดยเริ่มจากเนื้อหาสาระที่ง่าย ๆ ไปสู่เนื้อหาที่ยากขึ้นไปตามลำดับ เป็นบทเรียนที่สร้างขึ้นโดยกำหนดวัตถุประสงค์ เนื้อหา วิธีการ และสื่อการเรียนการสอนไว้ล่วงหน้า ผู้เรียนสามารถศึกษา ค้นคว้า และประเมินผลการเรียนด้วยตนเองตามขั้นตอนที่กำหนดไว้

จุดมุ่งหมายของบทเรียนสำเร็จรูป
1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเต็มความสามารถ โดยครูคอยให้คำแนะนำช่วยเหลือเมื่อผู้เรียนมีปัญหา
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ไปตามลำดับขั้น จากง่ายไปหายาก
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประเมินตนเอง และทราบถึงพัฒนาการในการเรียนรู้ของตนเอง
4. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจ เมื่อประสบความสำเร็จในการเรียนรู้

ลักษณะของบทเรียนสำเร็จรูป

ลักษณะสำคัญของบทเรียนสำเร็จรูป คือ การออกแบบการบรรจุเนื้อหาและสาระการเรียนรู้ออกเป็น กรอบ (Frame) ซึ่งเนื้อหาและสาระการเรียนรู้ดังกล่าวนั้นจะนำมาจัดทำเป็นหน่วยการเรียนรู้ ย่อย ๆ แล้วบรรจุเนื้อหาสาระการเรียนรู้หน่วยย่อย ๆ ดังกล่าวลงไปในกรอบแต่ละกรอบให้มีความสัมพันธ์และเรียงลำดับเนื้อหาจากง่าย ไปยาก  กรอบสาระการเรียนรู้ (Frame) ในแต่ละกรอบของบทเรียนสำเร็จรูปประกอบด้วย
1. การอธิบายเนื้อหา
2. แบบประเมินผลก่อนเรียน
3. เนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้
4. คำถาม
5. เฉลยคำตอบ
6. แบบประเมินผลหลังเรียน

About pwwk2009

teacher

Posted on กรกฎาคม 28, 2014, in หน่วยการเรียนรู้ที่ 1. Bookmark the permalink. 98 ความเห็น.

 1. นางสาวพรอรุณ นิกรสุข ชั้น ม. 6/1 เลขที่ 1

  เนื้อหาละเอียดดีมากค่ะ

  ถูกใจ

 2. นางสาว สุพัชรี ทับไทย

  มีสาระน่าสนใจ ให้ความรู้ดีค่ะ

  ถูกใจ

 3. นางสาว สุพัชรี ทับไทย ชั้น ม. 6/5 เลขที่ 34

  มีสาระน่าสนใจ ให้ความรู้ดีค่ะ

  ถูกใจ

 4. นางสาวผกาพรรณ ลาดทา เลขที่ 10 ม.6/4

  เนื้อหาน่าสนใจค่ะ

  ถูกใจ

 5. นางสาวนิภาพร ดีบ้ง เลขที่ 5 ม.6/1

  เนื้อหาดีใช้งานได้

  ถูกใจ

 6. นาย เหิมหาญ เขียนจูม ชั้น ม. 6/5 เลขที่ 3

  เนื้อหาเข้าใจงายครับ

  ถูกใจ

 7. ดีงามค่ะ

  ถูกใจ

 8. นางสาวสิราวรรณ พลโพธิ์ ชั้น ม. 6/5 เลขที่ 17

  เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายคะ

  ถูกใจ

 9. น.ส.ธัญลักษณ์ วรรณพานิช ม.6/5 เลขที่ 29

  ทำให้เรามีพัฒนาการในการเรียนรู้ของตนเอง

  ถูกใจ

 10. นางสาวพิพัฒพร ชาฮาด ชั้น ม. 6/5 เลขที่ 34

  เข้าใจง่าย เนื้อหาน้อยแต่ได้ความรู้คะ

  ถูกใจ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: