Monthly Archives: สิงหาคม 2014

ผลการส่งงาน

 ผลการส่งงาน
งานครั้งที่ 1 (Job01) Animated Gif Update (7)                             ผลการส่งใบงานที่ 1 Animated Gif Update (7)
งานครั้งที่ 2 (Job02)Animated Gif Update (7)                             ผลการส่งใบงานที่ 2 Animated Gif Update (7)
งานครั้งที่ 3 (Job03)Animated Gif Update (7)
งานครั้งที่ 4 (Job04)Animated Gif Update (7)
งานครั้งที่ 5 (Job05)Animated Gif Update (7)
งานครั้งที่ 6 (Job06)Animated Gif Update (7)
งานครั้งที่ 7 (Job07)Animated Gif Update (7)

ส่งใบงานที่ 2

ให้นักเรียนออกแบบหน้าจอหลัก CAI (ใช้Power point) เรื่องที่นักเรียนเสนอชื่อแล้วบันทึกเป็นรูปภาพ
เสร็จแล้วอัพขั้น Google Driveแล้วคัดลอกลิงค์มาวางในแบบฟอร์มด้านล่างนะครับ

ผลการส่งใบงานที่ 2

แบบเสนอชื่อเรื่องจัดทำ CAI

ให้นักเรียนกรอกแบบฟอร์มการเสนอชื่อเรื่องจัดทำ CAI เสร็จแล้วคลิกปุ่ม “ส่ง”เพื่อส่งข้อมูลนะครับ

คลิกดูผลการส่งAnimated Gif Update (7)