Monthly Archives: สิงหาคม 2016

ผลการส่งงาน

 ผลการส่งงาน
งานครั้งที่ 1 (Job01) Animated Gif Update (7)                             ผลการส่งใบงานที่ 1 Animated Gif Update (7)
งานครั้งที่ 2 (Job02)Animated Gif Update (7)                             ผลการส่งใบงานที่ 2 Animated Gif Update (7)
งานครั้งที่ 3 (Job03)Animated Gif Update (7)
งานครั้งที่ 4 (Job04)Animated Gif Update (7)
งานครั้งที่ 5 (Job05)Animated Gif Update (7)
งานครั้งที่ 6 (Job06)Animated Gif Update (7)
งานครั้งที่ 7 (Job07)Animated Gif Update (7)

 

Advertisement

ฮอร์โมนพืช

1. นางสาวจิราพร นันดี
2.นางสาวศิรินาถ แซงโคตร
3.นางสาวแพรวพรรณ นาคลา

คำแสลง

นางสาว รัชดาภรณ์ มูลวิชา เลขที่ 15
นางสาว ศศิธร พรหมดวงดี เลขที่ 16
นางสาว สราญทิพย์ บูรณะกนิษฐ์ เลขที่ 19

pic

การใช้งาน Google Drive