Monthly Archives: สิงหาคม 2016

คะแนนปีการศึกษา 2559

ห้อง ใบงาน1 ใบงาน2 ใบงาน3 ใบงาน4 ใบงาน5 ใบงาน6 ใบงาน7
 6/1  คลิก  คลิก  คลิก  คลิก  คลิก  คลิก  คลิก
 6/2  คลิก  คลิก  คลิก  คลิก คลิก  คลิก  คลิก
 6/3  คลิก  คลิก  คลิก  คลิก  คลิก  คลิก  คลิก
 6/4  คลิก  คลิก  คลิก  คลิก  คลิก  คลิก  คลิก
 6/5  คลิก  คลิก  คลิก  คลิก  คลิก  คลิก  คลิก

วิธีทำตัวหนังสือให้นูนสวยอย่างง่ายๆ ด้วยโปรแกรม Photoshop

การออกแบบ Banner ด้วยโปรแกรม Photoshop CS6

การตัดภาพเฉพาะส่วนด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 และบันทึกเป็น PNG

สื่อผลงานนักเรียน เรื่อง ดนตรีไทย