Author Archives: pwwk2009

รวมสื่อทั้งหมดห้อง ม.6/1

กลุมที่ URL
1 http://learning.pattipon.net/m61/group1/menu/menu.htm
2 http://learning.pattipon.net/m61/group2/menu/menu.htm
3 http://learning.pattipon.net/m61/group3/menu/menu.htm
4 http://learning.pattipon.net/m61/group4/menu/menu.htm
5 http://learning.pattipon.net/m61/group5/menu/menu.htm
6 http://learning.pattipon.net/m61/group6/menu/menu.htm
7 http://learning.pattipon.net/m61/group7/menu/menu.htm
8 http://learning.pattipon.net/m61/group8/menu/menu.htm
9 http://learning.pattipon.net/m61/group9/menu/menu.htm
10 http://learning.pattipon.net/m61/group10/menu/menu.htm
11 http://learning.pattipon.net/m61/group11/menu/menu.htm
12 http://learning.pattipon.net/m61/group12/menu/menu.htm
13 http://learning.pattipon.net/m61/group13/menu/menu.htm
14 http://learning.pattipon.net/m61/group14/menu/menu.htm
15 http://learning.pattipon.net/m61/group15/menu/menu.htm
16 http://learning.pattipon.net/m61/group16/menu/menu.htm

รวมสื่อทั้งหมดห้อง ม.6/2

กลุ่มที่ URL
1 http://learning.pattipon.net/m62/group1/menu/menu.htm
2 http://learning.pattipon.net/m62/group2/menu/menu.htm
3 http://learning.pattipon.net/m62/group3/menu/menu.htm
4 http://learning.pattipon.net/m62/group4/menu/menu.htm
5 http://learning.pattipon.net/m62/group5/menu/menu.htm
6 http://learning.pattipon.net/m62/group6/menu/menu.htm
7 http://learning.pattipon.net/m62/group7/menu/menu.htm
8 http://learning.pattipon.net/m62/group8/menu/menu.htm
9 http://learning.pattipon.net/m62/group9/menu/menu.htm
10 http://learning.pattipon.net/m62/group10/menu/menu.htm
11 http://learning.pattipon.net/m62/group11/menu/menu.htm

ผลการส่งงาน

 ผลการส่งงาน
งานครั้งที่ 1 (Job01) Animated Gif Update (7)                             ผลการส่งใบงานที่ 1 Animated Gif Update (7)
งานครั้งที่ 2 (Job02)Animated Gif Update (7)                             ผลการส่งใบงานที่ 2 Animated Gif Update (7)
งานครั้งที่ 3 (Job03)Animated Gif Update (7)
งานครั้งที่ 4 (Job04)Animated Gif Update (7)
งานครั้งที่ 5 (Job05)Animated Gif Update (7)
งานครั้งที่ 6 (Job06)Animated Gif Update (7)
งานครั้งที่ 7 (Job07)Animated Gif Update (7)

 

ฮอร์โมนพืช

1. นางสาวจิราพร นันดี
2.นางสาวศิรินาถ แซงโคตร
3.นางสาวแพรวพรรณ นาคลา

คำแสลง

นางสาว รัชดาภรณ์ มูลวิชา เลขที่ 15
นางสาว ศศิธร พรหมดวงดี เลขที่ 16
นางสาว สราญทิพย์ บูรณะกนิษฐ์ เลขที่ 19