Category Archives: การใช้งานโปรแกรม

วิธีการใช้ ftp และ Filezilla ftp

รวบรวมชิ้นงานต่างๆ ให้เป็นชิ้นงานเดียว Adobe Captivate 8

การบันทึก Adobe Captivate 8

การแทรกวีดีโอ Adobe Captivate 8

Adobe captivate 8 การเชื่อมโยงปุ่มไปยังส่วนต่างๆ ของชิ้นงาน