Category Archives: ปีการศึกษา2559

ฮอร์โมนพืช

1. นางสาวจิราพร นันดี
2.นางสาวศิรินาถ แซงโคตร
3.นางสาวแพรวพรรณ นาคลา

คำแสลง

นางสาว รัชดาภรณ์ มูลวิชา เลขที่ 15
นางสาว ศศิธร พรหมดวงดี เลขที่ 16
นางสาว สราญทิพย์ บูรณะกนิษฐ์ เลขที่ 19

สื่อการเรียนการสอน เรื่อง อารยธรรมโบราณ