Category Archives: ผลงานนักเรียน

ผลงานการออกแบบสื่อ

5555  121-1  12002457_892524187508518_3428504199310373778_oข้าวปุ้น

ภาพการออกแบบ

https://drive.google.com/file/d/0BymzIRvhslluSWpta1lfRUlmZUE/view

ผลการส่งงาน

 ผลการส่งงาน
งานครั้งที่ 1 (Job01) Animated Gif Update (7)                             ผลการส่งใบงานที่ 1 Animated Gif Update (7)
งานครั้งที่ 2 (Job02)Animated Gif Update (7)                             ผลการส่งใบงานที่ 2 Animated Gif Update (7)
งานครั้งที่ 3 (Job03)Animated Gif Update (7)
งานครั้งที่ 4 (Job04)Animated Gif Update (7)
งานครั้งที่ 5 (Job05)Animated Gif Update (7)
งานครั้งที่ 6 (Job06)Animated Gif Update (7)
งานครั้งที่ 7 (Job07)Animated Gif Update (7)